Join WhatsApp Group

रमाई आवास घरकुल योजनेची वैशिष्ट्ये..

 रमाई घरकुल आवास योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील लोकांसाठी राज्य सरकारने ही योजना सुरु केली आहे .रमाई आवास घरकुल योजना ही राज्य पुरस्कृत योजना  आहे. .     

                                                                                                                                                                   रमाई आवास योजनेची काही वैशिष्ट्ये

  १.कच्चे घर असणाऱ्या कुटुबियांना पक्के घर बांधण्यास मदत होते .    


    ३.यामध्ये प्राधान्याप्रमाणे लाभार्थीची निवड केली जाते .

     ४.लाभार्थ्यास मनरेगा माध्यमातून ९० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो . त्यासाटी १८,००० रु .अनुदान दिले जाते .

    

 रमाई आवास घरकुल योजनेच्या अटी व पात्रता .                                                                                                                                                                  

  १. लाभार्थी १५ वर्षापासून महाराष्ट्रतील रहिवासी असावा .

                          
२. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येतो .

  ३. लाभार्थ्याच्या नावे स्वत : ची किवां त्यचे कच्चे घर असणे आवश्यक आहे .

   ४.यापूर्वी कोणत्याही आवास योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा .
      ५. ग्रामीण भागातील व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन 1 लाखापर्यंतच असावे .तर शहरी भागातील व्य्क्तीसाठी वार्षिक उत्पनाची अठ ही ३ लाखापर्यंत ठेवली आहे .

     ६ लाभार्थ्याकडे जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे .


     ७.आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे .


अशाप्रकारे वरील प्रमाणे रमाई आवास घरकुल योजनेची वैशिष्ट्ये  अठी व पात्रता दिल्या आहेत .पात्र असणाऱ्या व्यक्तीं रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ घेऊ शकतात .

  अर्ज कसा करावा

या योजनेसाठी अर्ज तुमच्या ग्रामपंचायती मध्ये ग्रामसेवक यांच्याकडे करावा लागतो. तुम्ही या संदर्भात सर्व माहिती ग्रामसेवकांना विचारू शकता, आणि या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

Post a Comment

Previous Post Next Post